E20 RECURSOS A INTERNET PER L’ AULA D’ ACOLLIDA

Format: Estand
Objectiu general:
rendibilitzar els continguts dels ordinadors, per tal d’oferir a l’alumnat nouvingut les activitats d’aprenentatge per a treballar la competència lingüística bàsica en Català.Objectius específics: conèixer eines i recursos informàtics per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en l’alumnat nouvingut.
Etapa/ cicle/ curs: ESO
Escola: EP Terrassa
Responsable activitat: Chantale Rullier
Correu electrònic responsable activitat: chantale.rullier@escolapia.cat
Altres participants en l’activitat: Pepa Badiella
Breu descripció de l’activitat:
A partir d’un treball previ amb els quaderns “Comencem” de català nivell A1 –Bàsic, treballem amb dues adreces d’Internet www.xtec.cat/~mgil2243/www.xtec.cat/~jhierro/En un inici comencem per l’adreça de Marc Gil que ens ajuda a treballar el vocabulari i posteriorment ampliem amb les activitats gramaticals (determinants, singular/plurals, pronoms possessius, conjugació i dictats) proposades per Joan C. Hierro.