E32-5 FUNCIONALITAT DE LES TIC EN EDUCACIÓ ESPECIAL

Format:Estand
Objectiu: Exposar les activitats relacionades amb les T.I.C que porten a terme els alumnes de l’Escola Taiga , Educació Especial.
Etapa/cicle/curs: 2n cicle de Secundària amb adaptació curricular
Escola: Escola Taiga, Educació Especial
Responsable activitat: Miguel Martínez
Correu electrònic responsable activitat: mmartinez@escolataiga.com
Altres participants en l'activitat:Astrid Plantada aplantada@escolataiga.com

Breu descripció de l’activitat:
La presentació exposarà una mostra de les activitats que els alumnes de segon cicle de Secundaria fan en relació a l’ús de les TIC, fonamentalment en dos àmbits:
1.Suport a l’aprenentatge escolar:
aplicacions de lectura, escriptura, càlcul, i petites aplicacions contables mitjançant
Aplicacions pròpies : fitxes de lectura, matemàtiques.
Programari estàndard: ús normalitzat dels paquets ofimàtics més habituals a l’entorn domèstic:
Entorn operatiu Windows xp
Office 2003
Word:aplicacions d’escriptura
Excel:aplicacions de càlcul
Power-point: suport a presentacions
Publisher: petites publicacions (festes,receptes,etc)
2.Us de l’ordinador com eina d’adaptació i normalització social: que permet la ocupació dels temps d’oci :
MOZILLA. Navegador d’Internet
GOOGLE: motor de recerca d’informació i imatges.
Gestor de correu electrònic.
MP3: carrega,descarregues,copia, compartir,

La presentació serà una mostra de les activitats que treballen els alumnes de segon cicle de secundària del nostre centre a l’aula d’informàtica.